Меню
Назад Главная » Каталог статей » Burtai, Magija

Nyčės filosofija: "Anapus gėrio ir blogio"

Kas nutiktų, jei vieną dieną ar naktį demonas prislinktų prie jūsų į jūsų vienišiausią vienišumą ir pasakytų: 'Jei reikėtų nugyventi šį gyvenimą – taip, kaip gyveni dabar ir gyvenai anksčiau – dar kartą ir daug kartų; ir tame nebūtų nieko nauja, o tik visi skausmai ir malonumai, visos mintys ir regėjimai, visos nereikšmingos smulkmenos ir svarbūs dalykai pasikartotų – viskas ta pačia seka ir tvarka – net šis voras, iš mėnesiena tarp medžių, net ši akimirka ir aš pats. Amžinasis egzistencijos smėlio laikrodis apverčiamas vėl ir vėl – ir tu jame, smėlio dulkelė!' Ar nenusiviltum, ar negriežtum dantimis, nekeiktum demono, tai ištarusio? Ar visada patirtum tą didingą akimirką, kai jam atsakytum: 'Tu dievas; niekada dar negirdėjau nieko dieviškesnio!' Ir jei ta mintis nugalės jumyse, ji pakeistų jus, tokius, kokie esate, ir, galbūt, smarkiai jus sužalotų. Klausimas keliamas kiekvienam dalykui, kurį darote: 'Ar tai pakartotumėte dar kartą ir dar daugybę kartų?' vertintų visus jūsų veiksmus kaip didžiausia našta! Arba koks naudingas taptumėt sau ir gyvenimui nereikalaudamas nieko daugiau tik šio amžino pasmerkimo ir antspaudo?


F. Nyčė. Žemės mokslas

 1. Nyčė kritikuoja "Tiesą", suprantamą kaip universalią ir metafizinę sąvoką (o ne kaip pragmatinę), kuri kilusi iš Platono: "Tiesa" priklauso formų pasauliui, o ne apraiškų. Platonas pasaulį padalijo į du: tobulumą atstovaujantį formų pasaulį ir netobulumą atstovaujantį apraiškų pasaulį. Idėją pratęsė krikščionybė, kurioje tobulu tampa anapusinis pasaulis, Dievo karalystė, Eliziejaus laikai, o netobulu – ši "ašarų pakalnė". Nyčės pagrindinė nuostata - nėra transcendentinio pasaulio, nėra nežinomo pasaulio, - pasaulis vienas, o ne du. Transcendentinio pasaulis yra žmogaus susikurta savi-apgaulė. Todėl Nyčė gali pasakyti, kad "valia tiesai" yra "valia melui".
 2. Taigi, tradicinė vertybių opozicija "tiesa-melas" daugiau nėra akivaizdi. Jei vadinamoji "Tiesa" tėra iliuzija ir savi-apgaulė, o vadinamasis "melas" yra mūsų kasdienis pasaulis, tada tai, kas tradiciškai vadinama "tiesa" yra melas, o kas tradiciškai vadinama "melu" yra tiesa. Todėl Nyčė gali klausti: kodėl norime "tiesos", o ne netiesos?
 3. Priešpriešos "tiesa-melas" apvertimas irgi yra vienas pagrindinių Nyčės motyvų: iš naujo įvertinti visas vertybes. Nyčė tiki, kad filosofija visada mąsto vertybių priešpriešomis taip, kad opozicijoje vienas terminas vertinamas, o kitas laikomas nepriimtinu. Pvz., kaip šioje lentelėje:
  VertinamaTiesaSavyjeProtas Siela GėrisNesavanaudis
  NepriimtinaApraiškaMumsTroški masKūnas BlogisSavanaudis


  "Iš naujo įvertinti" – tai pakeisti šių vertinimų tvarką, pvz., ar protas yra viršesnis už troškimus, ar jis tik troškimų tarnas?
 4. Pagrindinė Nyčės prielaida: Pradžioje visata buvo chaotiška; nebuvo dėsnių, taisyklių ar principų, užtikrinančių tvarką joje. Visata buvo ne kosmosas (harmoninga, sutvarkyta), o labiau chaosmas (neharmoninga, betvarkė). Tame chaose veikė tik vienas principas - valia valdžiai. Tačiau šis principas neveikė pagal iš anksto nustatytas intencijas; jis veikė kaip varžytuvės, kuriose kažkas laimi, o kažkas pralaimi – ir dėka atsitiktinių procesų. "Gyvenimas yra valia valdžiai ir niekas daugiau".
 5. Ir vis tik civilizacijos eigoje žmonės bandė suvaldyti chaotišką prigimtį – ir tokių bandymų apraiška yra mūsiškis mokslas. Per mokslą mes supaprastiname sudėtingus dalykus. Logikoje ir matematikoje įvedėme kalbas, kuriomis valdome gamtą; tos kalbos irgi yra "valios valdžiai" apraiškos. Jos būtinos civilizacijos pažangai, nes supaprastina, taigi ir falsifikuoja, gamtą. Pvz., gamtoje nėra save identifikuojančių dalykų (kaip logikoje) ir tiesių linijų (kaip geometrijoje).
 6. Kita svarbi Nyčės prielaida: ką bedarytume, visada supaprastiname, taigi, falsifikuojame. Tai darome iš būtinumo, nes negalime apdoroti mus supančios informacijos gausos. Kai žvelgiame į medį, nematome kiekvienos šakos ir lapo, geriausiu atveju regime tik medžio "pavidalą" arba "šešėlį". Skaitydami puslapį, neskaitome visų sakinių, nes matome tik kelis žodžius, ir spėjame jų prasmę. Trumpai, mes supaprastiname, taigi, falsifikuojam, išorinį pasaulį.
 7. Tas pats vidinio pasaulio atžvilgiu. Ir vidinis pasaulis yra chaosas. Jame irgi nėra dėsnių ar bendrų principų, o tik "valia valdžiai".
 8. Filosofai sukūrė racionalų vieningą principą, pagal kurį, atseit, mes mąstome. Jie mano, kad tame "Aš mąstau", "Aš" yra tasai vienijantis principas, tačiau juk "Aš" neegzistuoja mąstyme. "Aš", esantis pirma frazėje "Aš mąstau", tėra lingvistinė konstrukcija ir tai nereiškia, kad mąstyme yra kažkas, atitinkantis tą "Aš".
 9. Mąstyme taipogi yra priežasties-pasekmės santykis. Ten nėra "Aš", sukeliančio "mąstymą" ir ten nėra "valiso", sukeliančios kokius nors veiksmus. Tokie principai negali rastis mąstyme. Ten tik procesų ir galios apraiškų samplaikos, kurių kiltys neaiškios ir miglotos.
 10. Kadangi žmogus neišvengiamai yra chaotiška būtybė, visuomenė sukūrė taisykles jo disciplinavimui. Tos taisyklės pasireiškia kaip moralinės nuostatos. Ir jos nėra anapus laiko, universalios ir abstrakčios, kaip jas bando pateikti I. Kantas; Nyčei jos visada susiję su grupės ar žmogaus interesais. Tad jos yra priklausomos nuo istorijos, kultūros ir socialinės grupės, kuriai tarnauja.
 11. Moralės nuostatos visada varžo žmogų – ir kai jų laikomasi kelis šimtmečius pirminis anarchistinis žmogus palaipsniui virsta tuo, ką Nyčė vadina "formalia sąmone" (ekvivalentiška Froido super-ego). Vidine savikritišku, save reguliuojančiu agentu psichėje, kuris verčia būti nuolankiu. Žmogus yra jo kalinys.
 12. Ypač krikščionybė skatino tokį nuolankų ir save varžantį žmogų, kurį Nyčė apibūdina kaip "vergą" arba "piemenį". Jam priešpastato šeimininko arba kilmingojo moralę, ateities žmogų vadindamas Ubermensch, Antžmogiu.
 13. Toks žmogaus tipas turėtų kurti vertybes, o ne paklusti joms; jis turi būti kietas, griežtas ir nesentimentalus tiek savo paties, tiek kitų atžvilgiu; neturėtų neigiamų sentimentų, tokių kaip pavydas ir pagieža, nes savo egzistenciją gali užtikrinti nepavydėdamas žalesnių ganyklų. Jei duotų galimybę, jis galėtų iš naujo nugyventi gyvenimą nieko nekeisdamas.
 14. Kai kurios savybės, būdingos kilmingajam ir piemeniui:

 15. Kilmingas/ Šeimininkas
  Anapus Gėrio ir Blogio
  Aktyvus
  Save aprūpinantis
  Nepriklausomas
  Nusižengiantis
  Dosnus
  Autoritarinis
  Kūrybiškas
  Gyvena šia diena, niekina anapusinį gyvenimą
  Yra už amžiną to paties pasikartojimą
  Piemuo/ Vergas
  Tiki Gėriu ir Blogiu
  Reaktyvus
  Grupės mentalitetas
  Priklausomas
  Nuolankus
  Nepatikimas
  Anti-autoritarinis
  Nekūrybingas
  Neigia šį gyvenimą, siekia anapusinio
  Atmeta amžiną to paties pasikartojimą
Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar