Меню
Назад Главная » Каталог статей » NSO, Ateiviai

Žemės gyventojai dogonai - ateiviai iš Sirijaus žvaigždės sistemos

1931-ais metais prancūzų etnografas profesorius Marselis Griolis apsilankė dogonų gentyje, gyvenančioje prie Nigerio upės dabartinio Malio teritorijoje. Šie beraščiai žemdirbiai - sena tauta, savo išsivystymo lygiu niekui ne­išsiskirianti iš aplinkinių genčių. Tačiau profesorių nepaprastai sudomino pasa­kojimai, kuriuos dogonai daugelį amžių perdavinėjo iš kartos į kartą. Juose pasakojama apie Visatos atsiradimą ir sandarą, taip pat apie senus šios tautos ryšius su kosmosu.
Nuo to meto Griolis su savo kolego­mis reguliariai vykdė ekspedicijas, ku­rių metu mokslininkai ilgai gyvendavo tarp svetingų dogonų, o šie po truputį vis labiau pasitikėjo draugiškais ir smalsiais baltaodžiais žmonėmis ir pa­laipsniui atskleisdavo jiems savo pačias švenčiausias paslaptis.
Labiausiai buvo pasitikima pačiu Grioliu ir jo pagrindine padėjėja profe­sore Žermen Deterlen, kuri po Griolio mirties 1956-ais metais toliau tęsė jų pradėtą bendrą darbą. Sensacingus savo tyrinėjimų rezultatus Griolis ir Deterlen išspausdino ne viename straipsnyje, kurių pirmasis pasirodė 1950 -ais metais.

Pagal dabartines mokslo žinias, Visata atsirado maždaug prieš 13 mi­lijardų metų Didžiojo sprogimo metu, iki kurio visa medžiaga, suspausta iki neįsivaizduojamo tankio, užėmė ne­paprastai mažą tūrį, o erdvė ir laikas tuo metu visiškai neegzistavo. Nuo Didžiojo sprogimo momento Visata nuolat plečiasi, galaktikos tolsta viena nuo kitos.
Visa tai mokslinis aiškinimas. O štai kaip Visatos atsiradimą aiškina senieji dogonų padavimai: „Pradžioje buvo Ama - dievas, kuris buvo niekur. Ama buvo rutuliu, kiaušiniu, ir šis kiaušinis buvo uždaras. Be Amos daugiau niekas neegzistavo. Amos viduje esančiame pasaulyje nebuvo laiko ir erdvės. Laikas ir erdvė jame buvo susilieję į vieną visumą. Tačiau atėjo toks metas, kai Ama atmerkė akis. Tuo metu jo mintis išskriejo iš spiralės, kuri, besisukdama jo viduje, apibrėžė būsimą pasaulio pa­didėjimą".
Pagal dogonų padavimus šiuolaikinis pasaulis yra begalinis, tačiau jį galima išmatuoti. Įdomu tai, kad labai panašiai kalbėjo Albertas Einšteinas, aiškinda­mas savo sukurtą reliatyvumo teoriją.
Mūsų galaktika - Paukščių takas - pagal dogonų supratimą yra „vietos riba" : „Vietos riba žymi vieną žvaigždžių pasaulio dalį, kurios dalimi yra Žemė, o visas šis pasaulis sukasi spirale. Ama sukūrė begalę spiralės formos žvaigž­džių pasaulių".
Ir vėl keistas sutapimas - dauguma mokslui žinomų galaktikų yra būtent spiralės formos. Dogonai yra įsitikinę, kad mūsų Žemė nėra Visatos centru, o mūsų planetos gyventojai nėra vienin­telės gyvos būtybės Visatoje.
„Spiraliniai žvaigždžių pasauliai - tai gyvenami pasauliai. Ama, suteikęs pa­sauliui judesį ir formą, kartu su visais daiktais sukūrė ir gyvas būtybes tiek mūsų planetoje, tiek kitose Žemėse".
Neįtikėtina, tačiau dogonų pada­vimuose naudojami ne tik terminai „žvaigždės" ar „planetos", bet netgi ir „planetų palydovai". „Nejudančios žvaigždės - tai tokios žvaigždės, ku­rios nesisuka aplink kitas žvaigždes. Planetos ir planetų palydovai - tai žvaigždės, kurios sukasi, skriedamos ratu aplink kitas žvaigždes". Tačiau kaip žmonės, būdami beveik pirmykš­tėje bendruomenėje, galėjo žinoti tai, kad „Saulė sukasi aplink savo ašį, tarsi veikiama spiralės formos spyruoklės, o Žemė sukasi aplink save pačią ir dar skrieja erdvėje Didžiuoju Ratu"?
Saulės sistemoje dogonai išskiria tas planetas, kurios matomos plika akimi - Venerą, Marsą, Saturną ir Jupiterį. Dogonai teigia, kad Venera turi paly­dovą. Šiuolaikinis mokslas to nežino.
Savo pasakojimus dogonai iliustruoja simboliais ir schemomis, dažnai gana sudėtingomis, tačiau visada labai akivaizdžiomis. Jupiterį jie vaizduoja kaip didelį apskritimą, kuriame yra keturi maži apskritimai - planetos palydovai. Šiandien yra žinoma 16 Jupiterio pa­lydovų, tačiau keturi jų, kuriuos 1610- ais metais pastebėjo Galilėjus, - patys didžiausi ir ryškiausi. Saturną dogonai vaizdavo kaip du koncentrinius apskri­timus, paaiškindami, kad išorinis aps­kritimas - tai žiedas (arba žiedai).
Dogonų mitologijoje pagrindinę vie­tą užima Sirijus, pati ryškiausia mūsų danguje matoma žvaigždė. Jų suprati­mu, Sirijus yra žvaigždžių sistema, „pa­dariusi didžiausią įtaką gyvybės mūsų Žemėje vystymuisi ir sudaranti visa ko pagrindą". Dogonai tvirtina, kad šią žvaigždžių sistemą sudaro pats Sirijus, antroji žvaigždė (Sirijus B) ir trečioji žvaigždė (Sirijus C). Jie taip pat teigia, kad abu papildomi dangaus kūnai yra taip arti pagrindinio šviesulio, kad juos ne visada galima pamatyti. Dabartiniu metu astronomai yra atradę antrąją mi­nimą žvaigždę. Dėl Sirijaus C egzista­vimo iki šiol mokslininkų tarpe vyksta diskusijos.
Apie Sirijų B dogonai pasakoja, kad ši žvaigždė sukasi aplink Sirijų, apskriedama jį per 50 metų. Kai Sirijus B priartėja prie Sirijaus, ima šviesti labai ryškiai, o kai nutolsta nuo pagrindinės žvaigždės, pradeda mirgėti, todėl ste­bėtojui atrodo, tarsi Sirijus B pavirto keliomis žvaigždėmis. Beje, astronomai patvirtina šį Sirijaus švytėjimo pasikei­timo periodiškumą.
Plika akimi Sirijaus B negalima pa­matyti, o iki XIX amžiaus vidurio nie­kas, išskyrus dogonus, nežinojo apie jo egzistavimą. Dogonai teigia, kad Sirijus B yra pats sunkiausias dangaus kūnas:
„Jo toks didelis tankis, kad netgi visi žmonės, surinkti į vieną vietą, negalėtų pakelti net nedidelio jo gabaliuko". Iš tiesų, Sirijus B buvo pirmoji Visatoje aptikta baltoji nykštukė, t .y. žvaigždė, kuri išdegė ir susispaudė iki neįsivaiz­duojamo tankio - 1 cm3 šios žvaigždės masės sveria net 50 tonų!
Viename dogonų mite pasakojama, kad žmones į Žemę atgabeno „kosmi­nis laivas iš planetos, kurios saule buvo Sirijaus B žvaigždė iki savo sprogimo".
Besileisdamas kosminis laivas „pada­rė dvigubą spiralę, tokiu savo judėjimu atvaizduodamas gyvenimo eigą tame posūkyje, kuris įkvėpė gyvybę pačiai pirmajai dalelei". Ir vėl keistas sutapi­mas - būtent DNR molekulė, mūsų genetinio kodo nešėja, turi dvigubos spiralės formą!
Dogonų padavimuose pasakojama, kad Sirijaus žvaigždžių sistemos civili­zacijos atstovai į mūsų Žemę atkeliavo dviem etapais. Pirmasis etapas susijęs su būtybės, vardu Ogo, atvykimu. Antrasis - su kosminio laivo, kuriuo skrido Nomo ir pirmieji žmonės, nu­sileidimu Žemėje. Apie Ogo asmenybę pasakojama gana miglotai. Panašu, kad ši būtybė buvo panaši į šėtoną - tai buvo puolęs angelas, kuris ėmė maiš­tauti prieš Amą ir sužinojo kai kurias jo šventas žinias.
Pasakojama, kad Ogo tris kartus skrido į kosmosą. Šias keliones jis atli­ko mažais kosminiais laivais. Dogonų pasakojimuose yra įdomi užuomina apie tai, kad energijos šaltiniu šiems kosminiams laivams buvo „po" dalelės - kosminės pasaulėžiūros  pagrindas.
Kitas personažas, Nomo, vaizduojamas kaip archan­gelas, vykdantis Amos paliepimus. Pagrindinis jo uždavinys buvo sukurti gyvybę Žemėje ir apgyvendinti planetą žmonėmis. Dogonų mitas detaliai atpasakoją pasiruošimą tokiai svarbiai mi­sijai. Laive buvo patalpinta viskas, kas buvo reikalinga gyvybei Žemėje sukur­ti, taip pat žmonės - ketverios dvynių poros, arba aštuoni Protėviai. Kosminis laivas į Žemę skrido per specialų „laiko langą“ danguje, kurį sukūrė Ama.
Kai kosminis laivas nusileido, pirma­sis ant Žemės paviršiaus žengė Nomo, o po to ir visi kiti atvykusieji. Kai laivas ištuštėjo, Ama įtraukė į dangų varinę grandinę, kuri buvo pritvirtinta prie
laivo, ir uždarė laiko langą danguje. Tai reiškė, kad nutraukiami vis ryšiai tarp kosminio laivo ekipažo ir juos pasiuntusios civilizacijos. Žmonėms, tapusiems pirmaisiais žemiečiais, kelio atgal nebebuvo. Reikėjo apgyvendinti naują planetą, „veistis ir daugintis" joje.
Į mokslininkų klausimą, iš kur jiems tapo žinomos visos šios detalės ir smul­kmenos, dogonai atsakė, kad labai daug sužinojo iš piešinių Šventajame urve. Sis urvas randasi jų žemėse, driekiasi giliai į kalno vidų, jame yra daugybė nuostabių piešinių, kurie nutapyti ant sienų maždaug prieš 800 metų.
Urvą saugo ypatingas žmogus, kuris gentyje laikomas šventuoju. Jis nuolat sėdi prie įėjimo į urvą. Šį žmogų maiti­na, jį prižiūri, tačiau niekas negali prie jo prisiliesti ar net prisiartinti. Kai šis žmogus miršta, jo vietą užima kitas šventas žmogus. Vieta, kur yra šis urvas, griežčiausia paslaptis, kurią genties žyniai kategoriškai atsisakė atskleisti baltaodžiams žmonėms. Jie tik tvirtina, kad urve surinkta daugybė „įrodymų".

Tačiau buvo ir tokių baltaodžių, kuriems teko ten pabuvoti. Vienas jų - Eženas Garnjė - belgų etnografas, patekęs į Šventąjį urvą 1932-ais metais. Tačiau kaip ir visi kiti pirmtakai eu­ropiečiai, po apsilankymo urve jis ne­trukus mirė. Įdomu tai, kad skrodimas nerodė jokių prievartos požymių, tik visiems mirusiems buvo įvykęs kraujo išsiliejimas į smegenis.

Никто не решился оставить свой комментарий.
Будь-те первым, поделитесь мнением с остальными.
avatar